Regnskapsrevisjon

Ved revisjon av regnskapene i kommuner og fylkeskommuner, gir revisor en uttalelse om hvorvidt kommunens/fylkeskommunens årsregnskap i det alt vesentlige er avlagt i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk. Innholdet i regnskapsrevisjon i kommunal sektor er nærmere regulert i forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner.


Kommunene forvalter store økonomiske ressurser. Det er i samfunnets interesse at disse midlene blir brukt i tråd med det kommunestyrene har vedtatt og på en mest mulig effektiv måte. Rapporteringen av hvilke midler som har vært til disposisjon og hvordan de er anvendt, skjer gjennom avleggelse av årsregnskap og årsberetning. Regnskapsrevisjonens formål er å kunne bekrefte dette regnskapet, samt å påse at kommunen har overholdt de vedtatte budsjettrammene. Revisjonens rolle er med andre ord å bidra til at regnskapet er til å stole på, både for kommunestyret, kontrollutvalget og andre med interesse for regnskapet.

 

I tillegg til å være revisor for kommune/fylkeskommune, utføres revisjon også for:

  • kommunale og interkommunale foretak
  • stiftelser og legater
  • kirkelig fellesråd og menighetsråd