Forvaltningsrevisjon

Forvaltningsrevisjon er systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger.

Vestfold kommunerevisjon utfører forvaltningsrevisjon innenfor en rekke områder, og med forskjellige innfallsvinkler. Vi gjennomfører oppdragene i samsvar med Norges kommunerevisorforbunds standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001).

Forvaltningsrevisjonsprosjekter kan eksempelvis fokusere på hvorvidt:

  • forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med kommunestyrets vedtak og forutsetninger,
  • forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt på området,
  • regelverket etterleves,
  • forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige,
  • beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer med offentlige utredningskrav
  • resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets eller fylkestingets forutsetninger og/eller om resultatene for virksomheten er nådd.

Det er stor variasjonen i problemstillingene vi arbeider med. Det knytter seg f.eks. til organisasjon og ledelse, helse og omsorg, barnevern, byggesaksbehandling, styrekompetanse mm. For å løse våre prosjekter benytter vi både spørreundersøkelser, intervjuer og dokumentgjennomgang.  

Du kan se våre forvaltningsrevisjonsrapporter i menyen over, under "Rapporter".