Vestfold fylkeskommune

Rapporter fra forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for Vestfold fylkeskommune


Vestfoldmuseene IKS - Vestfold fylkeskommune - 2019

Formålet med selskapskontrollen er å påse at fylkeskommunen forvalter sine eierinteresser i henhold til fylkeskommunens vedtak, og at selskapet opererer i henhold til aktuelt lovverk.


Kartlegging av kunst i Vestfold fylkeskommunes eie - 2019

Formålet med prosjektet har vært å redegjøre for hvordan Vestfold fylkekommune forvalter sin kunst.


Eierskapskontroll Vigo IKS - 2018

Formålet med kontrollen har vært å vurdere hvordan Vestfold fylkeskommune følger opp sitt eierskap i selskapet. Videre har formålet vært å kontrollere om selskapet utøver myndigheten i henhold til bestemmelser i aktuelle lover og forskrifter,fylkestingets vedtak og forutsetninger og i tråd med etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse.


Etikk og varsling i Vestfold fylkeskommune - 2018

Formålet med dette prosjektet har vært å undersøke fylkeskommunens arbeid for å sikre gode etiske holdninger og en trygg kultur for varsling.


Kompetansestyring i Vestfold fylkeskommune - 2018

Formålet med prosjektet har vært å undersøke Vestfold fylkeskommunes arbeid med kompetansestyring og -utvikling, samt arbeidet med kompetanse i forbindelse med sammenslåings-prosessen med Telemark fylkeskommune.


Opplæring og oppfølging av lærlinger i Vestfold fylkeskommune - 2018

Formålet med prosjektet har vært å undersøke om det er tilrettelagt for god opplæring og oppfølging av læringer i Vestfold i tråd med opplæringslova av 17. juli 1998 med forskrift.


Eierskapskontroll Tannhelsetjenesten kompetansesenter Sør IKS - 2017

Formålet med kontrollen har vært å vurdere hvordan Vestfold fylkeskommune følger opp sitt eierskap i selskapet. Videre har formålet vært å kontrollere om selskapet utøver myndigheten i henhold til bestemmelser i aktuelle lover og forskrifter, fylkestingets vedtak og forutsetninger og i tråd med etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse.


Prosjektstyring i Vestfold fylkeskommune - 2016

Formålet med prosjektet har vært å undersøke om byggeprosjekter i Vestfold fylkeskommune blir planlagt, organisert og styrt i tråd med regler, politiske vedtak og anerkjente prinsipper for prosjektstyring, herunder gjennomgang av utvalgte byggeprosjekter for vurdering mot rutiner og beste praksis.


Eierskapskontroll Telemark og Vestfold regionteater as - 2015

Formålet med kontrollen har vært å vurdere hvordan Vestfold fylkeskommune følger opp sitt eierskap i Telemark og Vestfold regionteater AS. Videre har formålet vært å kontrollere om Telemark og Vestfold regionteater AS, utøver myndigheten i henhold til bestemmelser i aktuelle lover og forskrifter, fylkestingets vedtak og forutsetninger og i tråd med etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse.


Vedlikehold av fylkesveger - 2015

Formålet med prosjektet har vært å undersøke om vegvedlikeholdet gjennomføres i tråd med planer, samt gjennomgå samhandlingen mellom fylkeskommunen og Statens vegvesen omkring vedlikehold av fylkesvegene.


Kulturarv i fylkeskommunen - 2015

Formålet med prosjektet har vært å 

  • undersøke rutiner og praksis for budsjettstyring
  • kartlegge hvilket ansvar fylkeskommunen har innen kulturminnevern
  • undersøke om Vestfold fylkeskommune følger opp lovverk og nasjonale målsettinger innen kulturminnevern
  • undersøke om Vestfold fylkeskommune følger opp egne målsettinger innen kulturminnevern

Selskapskontroll Vestviken kollektivtrafikk AS - 2014

Formålet med selskapskontrollen er å påse at Vestfold fylkeskommunes forvaltning av sine eierinteresser i Vestviken Kollektivtrafikk AS fungerer tilfredsstillende i henhold til fylkestingets vedtak og forutsetninger, samt i henhold til aktuelt lovverk.  


Eierskapskontroll Vestfold festspillene AS - 2014  


Gjennomgang av fagskolen i Vestfold fylkeskommune - 2014

Formålet med prosjektet har vært å gi kunnskap om hvorvidt Fagskolen i Vestfold er tilrettelagt i tråd med fagskoleloven med forskrifter og fylkestinget vedtatte vedtekter for fagskolen.


Kvalitet og etterlevelse av lovpålagte krav innenfor videregående opplæring - 2013

Formålet med prosjektet har vært å undersøke om Vestfold fylkeskommune har et ”forsvarlig system” som sikrer at kravene i opplæringslova med forskrifter blir oppfylte. Videre har vi undersøkt om Vestfold fylkeskommune tilbyr spesialundervisning til de elever som har krav på det i følge opplæringslova.


GILDEHALL PÅ BORRE - 2012

Formålet med prosjektet er å undersøke om Vestfold fylkeskommune har hatt en betryggende prosjektstyring av byggeprosjektet Gildehallen, herunder se på årsaker til overskridelse og hvordan disse kan unngå ved fremtidige byggeprosjekter.


SAMS (FELLES) VEGADMINISTRASJON MED HENBLIKK PÅ MYNDIGHET, ANSVAR OG ROLLER MELLOM FYLKESKOMMUNEN OG STATEN - 2012

Formålet med prosjektet er å undersøke om Sams (felles) vegadministrasjon har tilrettelagt for tilfredsstillende rutiner som ivartar fylkeskommunens interesser i tråd med vegloven og fylkestingets vedtak og forutsetninger.


SIKRING AV KUNST I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE - 2011

Formålet med prosjektet er å undersøke om Vestfold fylkeskommune har tilfredsstillende system for sikring av kunst i Vestfold fylkeskommunes besittelse.


LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRLIG VIDEREGÅENDE SKOLE - 2010

Formålet med prosjektet er å undersøke om det er tilrettelagt gode arbeidsforhold for lærlingene i Vestfold, som får opplæring i skole, og om lærlinger i skole får tilfredsstillende opplæring i de ulike fagene i tråd med opplæringslova av 17. juli 1998.


HABILITET, EIERSTRUKTUR I STYRER - 2010

Formålet med produktet er å vurdere styremedlemmenes habilitet, i forhold til styrenes fastsatte eierstruktur.


TILSKUDD TIL PRIVATE OG OFFENTLIGE INSTITUSJONER SOM IKKE ER UNDERLAGT FYLKESKOMMUNAL REVISJON - 2009/2010

Formålet med prosjektet er å undersøke om et utvalg av tilskudd til private og offentlige institusjoner, som ikke er underlagt fylkeskommunal revisjon, blir tildelt etter forutsetningene og om oppfølgingen og rapporteringen av tilskuddene blir tilfredsstillende håndtert.


ARBEIDSFORHOLDENE TIL LÆRLINGER - 2009

Formålet med prosjektet har vært å undersøke om det er tilrettelagt gode arbeidsforhold for lærlingene i Vestfold og om de får en tilfredsstillende opplæring i de ulike fagene i tråd med opplæringslova av 17. juli 1998 med forskrift.


EIERSKAPSKONTROLL VESTVIKEN KOLLEKTIVTRAFIKK AS - 2007

Formålet med eierskapskontrollen er å påse at Vestfold fylkeskommunes forvaltning av sine eierinteresser i Vestviken Kollektivtrafikk AS fungerer tilfredsstillende i henhold til aktuelt lovverk, samt fylkestingets og regionrådets vedtak og forutsetninger.


ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE INNKJØP I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE - 2007

Formålet med prosjektet er å gi kunnskap om praktiseringen og sikre overholdelse av regelverket for offentlige anskaffelser i Vestfold fylkeskommune.


GJENNOMGANG AV TANNHELSETJENESTEN I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE  - 2006

Formålet med prosjektet er å vurdere om Vestfold fylkeskommune har en optimal tjenesteproduksjon innen tannhelsetjenesten innenfor gitte rammer og at brukerne er kjent med tjenestene.


AVGRENSET UNDERSØKELSE OG GRANSKING AV NYE MOMENTER 2005 -
ØSTRE BOLÆRNE SAMEIE

Formålet med dette prosjektet er å belyse forhold rundt driften av Østre BolærneSameie i 2005, som ikke framgår av tidligere innrapporteringer fra Vestfold kommunerevisjon.


OPPFØLGING AV ØKONOMISTYRINGEN - ØSTRE BOLÆRNE SAMEIE - 2006

Formålet med dette prosjektet er å kontrollere om økonomistyringen i Østre Bolærne Sameie er bedret og er tilfredsstillende tilrettelagt i forhold til de mangler og feil som ble avdekket i 2005.


ØSTRE BOLÆRNE SAMEIE - 2005

Formålet med prosjektet er å vurdere om det er tilrettelagt gode rutiner som sikrer god økonomistyring av Østre Bolærne Sameie, både når det gjelder den daglige drift og investeringsprosjekter. Videre vurdere om de fylkeskommunale midler disponeres og forvaltes innenfor gitte rammer og forutsetninger.


ØKONOMI- OG BUDSJETTSTYRING I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE - 2005 

Formålet med prosjektet er å vurdere om det er tilrettelagt rutiner, herunder rapporteringsrutiner og resultatoppfølging, som ivaretar at fylkeskommunale midler disponeres og forvaltes innenfor rammer og forutsetninger.