Sandefjord kommune

Rapporter fra forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for kommunen

 

Selskapskontroll  av Fønix AS - 2018

Formålet med kontrollen har vært å vurdere om selskapet utøver virksomhet i henhold til bestemmelser i aktuelle lover og forskrifter, kommunestyrets vedtak og forutsetninger og i tråd med etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse. Videre har formålet vært å vurdere om selskapet har en effektiv og økonomisk drift, og tilstrekkelig kompetanse.


Selskapskontroll - Styrer - evaluering og valg - Sandefjord kommune - 2018

Formålet med selskapskontrollen er å vurdere hvorvidt kommunens føringer i tilknytning til styrene og Kommunens Sentralforbund sine anbefalinger, blir etterlevd i selskaper hvor kommunen har eierinteresser. Undersøkelsen vil også ha som formål å peke ut aktuelle forbedringspunkt i eierskapsutøvelsen, der dette eventuelt er aktuelt.

Last ned rapporten


Organisering og ledelse Sandefjord kommune - 2017/2018

Formålet med prosjektet har vært å undersøke om Sandefjord kommune har tilrettelagt for en tilfredsstillende organisering og ledelse.

Last ned rapporten