Re kommune

Rapporter fra forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for kommunen

 

Sykefravær i Re kommune - 2018

Formålet med prosjektet er å undersøke hvordan Re kommune jobber med å følge opp, forebygge og redusere sykefraværet. Videre ønsker revisjonen å undersøke om kommunens ledelse etterlever rutiner og tiltak og hva ansatte mener om kommunes arbeid på området.

 


Skole i Re kommune med fokus på elevenes psykososiale miljø - Re kommune 2017

Formålet med prosjektet vil være å vurdere om kommunen som skoleeier og utvalgte skoler arbeider systematisk for å sikre et godt psykososialt miljø.


Gjennomgang av avvikssystemet ved Re helsehus - Re kommune - 2016

Formålet med prosjektet er å undersøke om Re helsehus har et fungerende avvikssystem.

 


Gjennomgang av barneverntjenesten - forbyggende arbeid, kvalitet og ressursbruk -  Re kommune - 2015

Formålet med prosjektet har vært å

  • undersøke om barnevernet i Re kommune har et tilfredsstillende system for forebyggende arbeid.
  • undersøke om barnevernet har god kvalitet i saksbehandlingen.
  • undersøke ressursbruken i barneverntjenesten

 


Granskning av hendelsen på Linnestad næringsområde - 2015

Formålet med revisjonsprosjektet har vært å belyse ulike aktørers vurderinger og opplevelse av brannen på Linnestad næringsområde, i tillegg til å vurdere om saksbehandling knyttet til Revac AS/Revac Gjenvinning AS har vært tilstrekkelig utredet. Rapporten har også som formål å undersøke om kommunen har et tilfredsstillende beredskapsarbeid i samsvar med gjeldende regelverk.


Budsjett- og økonomistyring med fokus på offentlige anskaffelser - Re kommune - 2014

Formålet med prosjektet har vært å vurdere intern kontroll og risikohåndtering knyttet til økonomistyring med fokus på offentlig anskaffelser innenfor drift og investering.

 


Saksutredninger gjort av kommunen, oppfølging av vedtak og tilbakemelding til politisk organ - 2013

Formålet med prosjektet har vært å gi kunnskap om hvorvidt administrasjonens saksutredning, oppfølging av vedtak og tilbakemelding til politisk organ i Re kommune er tilfredsstillende og i tråd med aktuelt regelverk. 

VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGG - 2012

Formålet med prosjektet har vært å undersøke om Re kommune har gode systemer for planmessig vedlikehold av kommunale bygg.


ØREMERKEDE TILSKUDD RE KOMMUNE - 2010

Formålet med prosjektet er å bidrag til at Re kommune fanger opp og utnytter de muligheter kommunen har for å motta øremerkede tilskudd samt sikrer riktig behandling av refusjonskrav knyttet til disse tilskudd.


ADMINISTRATIVE KOSTNADER/RESSURSBRUK - 2009/2010

Formålet med prosjektet er å sikre at mål og krav ivaretas i Re kommune og at dette rapporteres tilfredsstillende til kommunestyret og formannskapet, i henhold til vedtak og økonomireglement.


SYKEFRAVÆR - 2009

Formålet med prosjektet er å evaluere om tiltakene, som er gjort i forhold til sykefraværet i Re kommune, gir positive effekter.


HJEMMBASERTE TJENESTER HERUNDER KOSTRADATA - 2008

Formålet med prosjektet er å avklare om tjenesteproduksjon og økonomistyring innen hjemmebaserte tjenester i Re kommune er tilfredsstillende.


ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE INNKJØP - 2007

Formålet med prosjektet er å gi kunnskap om praktiseringen og sikre overholdelse av regelverket for offentlige anskaffelser i Re kommune.


EIERSKAPKONTROLL ASVO REVETAL AS - 2007

Formålet med eierskapskontrollen er å påse at Re kommunes og Hof kommunes forvaltning av sine eierinteresser i Asvo Revetal AS fungerer tilfredsstillende i henhold til kommunestyrets vedtak og forutsteninger, samt i henhold til aktuelt lovverk. 


UTESTÅENDE FORDRINGER, HERUNDER SOSIALE LÅN - 2006

Formålet med prosjektet er å påse at utestående fordringer, herunder sosiale lån, i Re kommune er reelle og blir behandlet av administrasjonen på en tilfredsstillende måte.


ØKONOMI- OG BUDSJETTSTYRING - 2005 

Formålet med prosjektet er å vurdere om det er tilrettelagt rutiner, herunder rapporteringsrutiner og resultatoppfølging, som ivaretar at kommunale midler disponeres og forvaltes innenfor rammer og forutsetninger.


VEDLIKEHOLD AV BYGG- OG EIENDOMSMASSE - 2005

Prosjektet har som formål å avklare i hvilken grad Re kommune har

  • en tilfredsstillende oversikt over egen eiendomsmasse
  • en oversikt over hvorvidt kommunens bruk av midler til vedlikehold står i forhold til de normer som legges til grunn for vedlikehold innenfor offentlig sektor
  • et oppdatert register som inneholder hjemmelsdokumenter
  • Last ned rapporten (pdf)