Horten kommune

Rapporter fra forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for kommunen


Skolehelsetjeneste i et tverrfaglig perspektiv - Horten kommune - 2019

Formålet med prosjektet har vært å undersøke kommunes skolehelsetjenestetilbud i ungdomsskole og i videregående skole, samt helsestasjon for ungdom. Vi har hatt særlig fokus på hvordan kommunen har tilrettelagt for å oppfylle kravene til tjenestenes innhold. Vi har også undersøkt hvor fornøyd elever ved ungdomsskolene i Horten og Horten videregående skoler er med kommunens tilbud om skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom.


Byggesaksbehandling - Horten kommune - 2018

Formålet med prosjektet har vært å undersøke om Horten kommune har en forsvarlig byggesaksbehandling, med betryggende kontroll og habilitetsvurdering. Videre har vi også undersøkt kommunens arbeid med korrupsjonsforebyggende tiltak på området. Vi ønsket også å undersøke hva brukerne mener om kommunes byggesaksbehandling.


Vedlikehold av kommunale bygg i Horten kommune - 2017

Formålet med prosjektet har vært å undersøke om Horten kommune har en god og langsiktig eiendomsforvaltning hvor organisering og rutiner fungerer hensiktsmessig.


Gjennomgang av barneverntjenesten - Horten kommune - 2017

Hovedformålet med prosjektet har vært å undersøke om Horten kommune har betryggende internkontroll innenfor barneverntjenesten. Videre har formålet vært å undersøke om barneverntjenesten har tilstrekkelig kompetanse og ressurser, samt tilfredstillende møte- og beslutningsstruktur.

Tilslutt har det vært et formål med prosjektet å vurdere om det utøves tilfredsstillende saksbehandling i barneverntjenesten.

 


Internkontroll lønn Horten kommune - 2016

Formålet med prosjektet har vært å undersøke om Horten kommune har betryggende internkontroll og rutiner på lønnsområdet. Videre har vi undersøkt om Horten kommune har sikret at det er tilstrekkelig kompetanse og ressurser innen lønnsområdet og foretatt stikkprøvekontroller på utvalgte lønnsområder.

 


Horten kommunes etterlevelse av lov om offentlige anskaffelser - 2015

Formålet med prosjektet har vært å 

  • undersøke om Horten kommune har tilstrekkelig organisering, kompetanse og rutiner for etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser.
  • undersøke etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser innenfor drift og investering.

 


NAV Horten - 2014

Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært en gjennomgang av enheten NAV/ sosial i Horten kommune.

 


Ressursbruk av opplæringslova i grunnskolen - 2013/2014

Formålet med prosjektet har vært å undersøke Horten kommunes ressursbruk til kommunens ordinære skoletilbud innenfor 1.-10. klassetrinn. Prosjektet tar også sikte på å vurdere om Horten kommune følger lov om grunnskolen (opplæringslova) på utvalgte områder; tilpassa opplæring, tidlig innsats og organisering av elever.

 


Prosjektstyring tilretteleggelse, anbudsprosess, oppfølging og dokumentasjon/rapportering ved Åsgården skole - 2013

Formålet med prosjektet har primært vært å undersøke om Horten kommune har tilfredsstillende prosjektstyring generelt og prosjektstyring av byggeprosjektet Åsgården skole spesielt.

 


Sikring av verdier i Horten kommune - 2013

Formålet med prosjektet har vært å undersøke om Horten kommune har gode system for sikring av verdier/gjenstander i Horten kommune. 

KVALITET, ØKONOMI, STYRING OG LEDELSE I PLO - 2012

Formålet med prosjektet har vært å sikre god kvalitetsstyring, ledelse og økonomistyring innenfor pleie- og omsorgstjenester i Horten kommune.


FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT/SELSKAPSKONTROLL JOBBINTRO AS - 2011

Formålet med prosjektet er å vurdere om JobbIntro AS styres etter eiernes formål, kommunestyrets vedtak og forutsetninger, samt i henhold til aktuelt regelverk.


ENHET KOMMUNALTEKNISK DRIFT - 2010

Formålet med prosjektet er å bekrefte om enhet Kommunalteknisk drift i Horten kommune etterlever lov om offentlige anskaffelser ved kjøp av maskiner/driftsmidler, samt vurdere om anleggsmaskinene utnyttes på en effektiv måte.


ØREMERKEDE TILSKUDD - 2010

Formålet med prosjektet er å bidra til at Horten kommune fanger opp og utnytter de muligheter kommunen har for å motta øremerkede tilskudd samt sikrer riktig behandling av refusjonskrav knyttet til disse tilskuddene.


SAKSBEHANDLINGSTIDEN FOR BYGGESAKER I - 2009/2010

Formålet med prosjektet er å sikre at Horten kommune har tilfredsstillende saksbehandlingstid for byggesaker samt sikre at selvkostprinsippet er ivaretatt innenfor byggesaksbehandlingen.


ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE - 2009/2010

Formålet med prosjektet er å sikre at Horten kommune har tilrettelagt et tilfredsstillende system, inklusive intern administrativ kontroll, for behandling av elektroniske fakturaer og at kommunen har utarbeidet tilstrekkelig intern dokumentasjon for bruk av fakturasystemet.


SYKEFRAVÆR - 2009

Formålet med prosjektet er å evaluere om tiltakene, som er gjort i forhold til sykefraværet i Horten kommune, gir positive effekter.

 


EIERSKAPSKONTROLL JOBBINTRO AS - 2007

Formålet med eierskapskontrollen er å påse at Horten kommunes forvaltning av sine eierintresser i JobbIntro AS fungerer tilfredsstillende i henhold til kommunestyrets vedtak og forutsetninger, samt i henhold til aktuelt lovverk.


GJENNOMGANG AV HJEMMEBASERTE TJENESTER - 2007

Formålet med prosjektet er å avklare om tjenesteproduksjonen og økonomistyringen innen hjemmebaserte tjenester i Horten kommune er tilfredsstillende.


BUDSJETT SOM ØKONOMISK STYRINGSVERKTØY - 2007

Formålet med dette prosjektet er å gi svar på kontrollutvalgets vedtak, hvor hoved- og delproblemstillinger er gitt av kontrollutvalget.


VEDLIKEHOLD OG HJEMMELSDOKUMENTASJON TIL KOMMUNALE BYGG - 2005

Prosjektet har som formål å avklare i hvilken grad Horten kommune har

  • en tilfredsstillende oversikt over egen eiendomsmasse
  • en oversikt over hvorvidt kommunens bruk av midler til vedlikehold står i forhold til de normer som legges til grunn for vedlikehold innenfor offentlig sektor
  • et oppdatert register som inneholder hjemmelsdokumenter
  • Last ned rapporten (pdf)

ØKONOMI- OG BUDSJETTSTYRING I HORTEN KOMMUNE - 2005 

Formålet med prosjektet er å vurdere om det er tilrettelagt rutiner, herunder rapporteringsrutiner og resultatoppfølging, som ivaretar at kommunale midler disponeres og forvaltes innenfor rammer og forutsetninger.