Holmestrand kommune

Rapporter fra forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for kommunen

Eiendomsforvaltning - Holmestrand kommune  - 2019

Formål med prosjektet har vært å undersøke om kommunen har gode systemer for planmessig vedlikehold av kommunale bygg


Personalforvaltning og sykefravær - Holmestrand kommune - 2018/2019

Formålet med prosjektet er å undersøke om Holmestrand kommune i tilstrekkelig grad har avklart ansvar og roller knyttet til personalforvaltningen. Videre formål er å vurdere hvordan kommunen jobber med å forbygge, følge opp og redusere sykefraværet.

 


Holmestrand kommunes etterlevelse av regelverk om offentlige anskaffelser - 2017

Formålet med prosjektet har vært å

- undersøke om Holmestrand kommune har tilstrekkelig organisering, kompetanse og rutiner for etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser.

- undersøke etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser innenfor drift og investering.

 


Flyktninger- oppgaver og ansvar - Holmestrand kommune 2016/2017

Formålet med prosjektet er å vurdere om Holmestrand kommunes arbeid med integrering av flyktninger er i tråd med gjeldende lovkrav og føringer.


Byggesaksbehandling, herunder rutiner, saksbehandlingstid, selvkostberegning og oppfølging av pålegg og vedtak - 2016

Formålet med prosjektet er å sikre at Holmestrand kommune har en tilfredsstillende saksbehandlingstid for byggesaker samt sikre at selvkostprinsippet er ivaretatt innenfor byggesaksbehandlingen. Videre vil prosjektet omfatte en kontroll av hvorvidt vedtak om pålegg innen byggesak blir fulgt opp.

NAV Holmestrand - 2015

Formål med forvaltningsrevisjonen har vært en gjennomgang av enheten NAV/sosial i Holmestrand kommune.

 


Kvalitet i helse- og omsorgstjenester Holmestrand kommmune - 2013

Formålet med prosjektet har vært å vurdere kvaliteten i tilbudet til beboere i heldøgns omsorg i Holmestsrand kommune.

 


 

PROSJEKTSTYRING, OPPFØLGING OG RAPPORTERING AV BYGGEPROSJEKTER - 2012

Formålet med prosjektet har primært vært å undersøke i hvilken grad Holmestrand kommune har en tilfredsstillende styring av byggeprosjekter.


ØREMERKEDE TILSKUDD - 2010

Formålet med prosjektet er å bidra til at Holmestrand kommune fanger opp og utnytter de muligheter kommunen har for å motta øremerkede tilskudd samt sikrer riktig behandling av refusjonskrav knyttet til disse tilskuddene.


ADMINISTRASJONENS SAKSUTREDNING, OPPFØLGING AV VEDTAK OG TILBAKEMELDING TIL POLITISK ORGAN - 2009

Formålet med prosjektet er å gi kunnskap om hvorvidt administrasjonens saksutredning, oppfølging av vedtak og tilbakemelding til politisk organ i Holmestrand kommune er tilfredsstillende og i tråd med aktuelt regelverk.


EIERSKAPKONTROLL VÅLEVEIEN PRODUKTER AS - 2009

Formålet med eierskapskkontrollen er å påse at Holmestrand kommunes forvaltning av sine eierinterresser i Vålevein Produkter As fungerer tilfredsstillende i henhold til bystyrets vedtak og forutsetninger, samt i henhold til aktuelt lovverk.


INNGÅELSER, BRUK OG OPPFØLGING AV KONTRAKTER, RAMMEAVTALER OG LIGNENDE FUNGERER - 2008

Formålet med prosjektet er å gi kunnskap om praktiseringen og sikre overholdelse av regelverket for offentlige anskaffelser i Holmestrand kommune.


GJENNOMGANG AV HJEMMEBASERTE TJENESTER - 2007

Formålet med prosjektet er å avklare om tjenesteproduksjon innen hjemmebaserte tjenester i Holmestrand kommune er tilfredsstillende. Det er samtidig gitt ytterligere føringer gjennom bestillingen av prosjektet, jf. problemstillingene nedenfor.

Rapporten er datert 11.02.08.


GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD - 2006

Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Gjennomgang av byggeprosjektet Rove gård" ble vedtatt av kontrollutvalget i Holmestrand kommune den 30.11.05, ref. saksnr. 036/05, på bakgrunn av bystyrets vedtak i sak 097/05. Valg av prosjekt har sin bakgrunn i de store overskridelsene som byggingen av nytt sykehjem medførte for Holmestrand kommune.


ØKONOMI- OG BUDSJETTSTYRING - 2005 

Formålet med prosjektet er å vurdere om det er tilrettelagt rutiner, herunder budsjett- og rapporteringsrutiner samt resultatoppfølging, som ivaretar at kommunale midler disponeres og forvaltes innenfor rammer og forutsetninger.