Hof kommune

Rapporter fra forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for kommunen


Skole i Hof kommune med fokus på elevenes læringsmiljø - 2016

Formålet med prosjektet er å vurdere om kommunen som skoleeier og skolen arbeider systematisk for å sikre et godt læringsmiljø.


Rutiner for varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten - Hof kommune 2015

Formålet med prosjektet er å undersøke om varslingsordningen i Hof kommune fungerer i samsvar med lovkrav, slik at kritikkverdige forhold i kommunen kommer frem og blir forsvarlig behandlet.


Budsjett - og økonomistyring innenfor pleie- og omsorgstjenester i Hof kommune - 2013/2014

Formålet med prosjektet har vært å sikre en bedre budsjett- og økonomistyring innenfor Pleie- og omsorgstjenester i Hof kommune.

 VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE EIENDOMMER OG VEIER - 2012

Formålet med prosjektet er å undersøke om Hof kommune har gode systemer for planmessig vedlikehold av kommunale eiendommer og veier.


VESET BO- OG AKTIVITETSSENTER - 2011 

Formålet med prosjektet er å undersøke om Hof kommune har hatt en betryggende prosjektstyring innenfor de rammer og forventninger som kommunestyret har vedtatt og i tråd med eksternt regelverk.


FINNES TILSTREKKELIG SIKRING AV KONTANTSTRØMMENE - 2010

Formålet med prosjektet er å foreta en gjennomgang av rutiner/praksis kynttet til sikring av kontantstrømmene i Hof kommune.


ADMINISTRASJONENS SAKSUTREDNING, OPPFØLGING AV VEDTAK OG TILBAKEMELDING TIL POLITISK ORGAN - 2009

Formålet med prosjektet er å gi kunnskap om hvorvidt administrasjonens saksutredning, oppfølging av vedtak og tilbakemelding til politisk organ i Hof kommune er tilfredsstillende og i tråd med aktuelt regelverk.


ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE ANSKAFFELSER - 2008

Formålet med prosjektet er å gi kunnskap om praktisering og sikre overholdelse av regelverket for offentlige anskaffelser i Hof kommune.


BEREGNING AV VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSGEBYRER - 2007.

Formålet med prosjektet er å vurdere om kommunens inntekter fra VAR-tjenesten sikres på en betryggende og effektiv måte ved registrering og oppdatering av grunnlagsdata.


OPPFØLGING AV INVESTERINGSPROSJEKTET HOF SKOLE,SAMFUNNSHUS OG FLERBRUKDHALL - 2006.

Formålet med prosjektet er å sikre at Hof kommune har tilrettelagt en god økonomistyring i alle faser for gjennomføringen av investeringsprosjektet og at malen kan danne grunnlag for framtidige prosjekter.


ØKONOMI- OG BUDSJETTSTYRING - 2005 

Formålet med prosjektet er å vurdere om det er tilrettelagt rutiner, herunder budsjett- og rapporteringsrutiner samt resultatoppfølging, som ivaretar at kommunale midler disponeres og forvaltes innenfor rammer og forutsetninger.