Vår organisasjon

Vestfold kommunerevisjon er organisert som et interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27 - egen juridisk enhet. Samarbeidet ble stiftet den 12.10.04 og virksomheten startet den 01.01.05. Organisasjonen har egne vedtekter. Vestfold kommunerevisjon har hovedkontor i Horten kommune.

Vi utfører  kommunal revisjon, både regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll på bestilling fra våre eierkommuner i Vestfold. Selskapet ledes av daglig leder Linn Therese Bekken.


Selskapet jobber utelukkende for kommunal sektor og har en unik kompetanse på offentlig virksomhet. Vi har en sterk lokal forankring og kjenner kommunene i regionen godt.

Vestfold kommunerevisjon er på vakt for fellesskapets verdier.


NKRF - Norges kommunrevisorforbundNKRF liten

Vestfold kommunerevisjon er medlem av NKRF.

NKRF er en yrkesfaglig landssammenslutning som er åpen for alle som arbeider med revisjon av eller tilsyn med kommunal og fylkeskommunal virksomhet.

NKRF har som formål å fremme en sunn utvikling av revisjon og tilsyn i kommunal sektor til beste for kommuner og fylkeskommuner, herunder å:

 • heve den faglige standard
 • ivareta etiske prinsipper
 • bedre medlemmenes faglige kompetanse
 • spre informasjon av faglig interesse
 • informere om og markedsføre revisjon av og tilsyn med kommunal virksomhet
 • sikre kvaliteten i arbeidet, herunder bl.a. ved en obligatorisk forbundsbasert kvalitetskontroll av revisjonsarbeidet
 • styrke de kollegiale forhold
 • ivareta interessene for revisjon og tilsyn i kommunal sektor overfor myndighetene

Medlemskapet i NKRF er et viktig bidrag til faglige kompetanse og integritet.

Mer informasjon om NKRF og kommunal revisjon finner du her: www.nkrf.no


BTV-revisjonssamarbeid

LOGO BTV liten

De interkommunale revisjonsordningene Buskerud Kommunerevisjon IKS, Telemark kommunerevisjon IKS og Vestfold kommunerevisjon  har inngått en avtale om faglig og administrativt samarbeid. Selskapene har til sammen ca 65 medarbeidere og leverer revisjonstjenester til 40 kommuner og tre fylkeskommuner.

Samarbeidets mål er å styrke effektivitet og kvalitet i revisjonstjenestene gjennom utvikling og bruk av felles løsninger. Utvikling skjer både på faglig og administrativt nivå i selskapene. Samarbeidet skjer gjennom: 

 • felles møtearenaer
 • valg av felles metodikk og dokumentasjonsløsninger
 • utvikling og gjennomføring av kurs for ansatte og eiere
 • utvikling av maler og verktøy
 • kunnskapsdeling
 • bygge spisskompetanse
 • samordning av administrative løsninger

 

Du kan se nettsidene til våre samarbeidspartnere her:

Telemark kommunerevisjon IKS

Buskerud kommunerevisjon IKS

 


Personvernerklæring

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes direkte til deg som person, for eksempel navn, personnummer, adresse, telefonnummer og lignende.

Behandling av personopplysninger er regulert av personopplysningsloven. Her informerer vi om hvordan Vestfold kommunerevisjon behandler personopplysninger.

Personvern for brukere av våre nettsider

Informasjon om brukere av våre nettsider

Vi samler ikke inn informasjon om hvem som bruker våre nettsider.

Håndtering av personopplysninger ved utførelse av revisjonsoppdrag

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig i Vestfold kommunerevisjon er daglig leder.

Formål og rettslig grunnlag

Vi behandler personopplysninger når det er nødvendig for å utføre våre oppgaver etter kommuneloven i samsvar med kravene i gjeldende lovverk og revisjonsstandarder.

Vårt rettslige grunnlag for å behandle personopplysninger er kommuneloven §78, sjette ledd og kommuneloven § 80 andre ledd, som gir revisor rett til å kreve enhver opplysning fra kommunen og fylkeskommunen fra selskaper som kommunene eller fylkeskommunen eier.

Typer personopplysninger

Hvilke typer personopplysninger vi behandler er avhengig av hva vi trenger for å revidere kommunens regnskap, utføre et attestasjonsoppdrag, gjennomføre en forvaltningsrevisjon eller en selskapskontroll. For å utføre våre oppgaver må vi ofte behandle personopplysninger om ansatte i de enhetene vi revidere og om innbyggere som kommunen yter tjenester til eller utøver myndighet overfor.

Innsamling av informasjon

Vestfold kommunerevisjon innhenter informasjon fra kommunene og fylkeskommunen og andre organer som vi revidere (kirkelige fellesråd, stiftelser og legater) og fra selskap som kommunene eller fylkeskommunen eier.

Utlevering av informasjon

Alle som jobber i Vestfold kommunerevisjon har taushetsplikt etter forvaltningsloven, jamfør kommuneloven §78, sjuende ledd. Taushetsplikten gjelder noens personlige forhold og forretningshemmeligheter.

Vi rapporterer om vårt arbeid til kontrollutvalget i kommunen i samsvar med kommuneloven §78. Det er sjelden revisorsrapporteringer inneholder personopplysninger.

Vestfold kommunerevisjon benytter noen elektroniske verktøy i forbindelse med revisjonsarbeid f.eks. til å gjennom spørreundersøkelser. Personopplysninger lagres ikke etter at revisjonsarbeidet er ferdig.

Vestfold kommunerevisjon utleverer ellers ikke personopplysninger til tredjepart.

Oppbevaring

Vi plikter å oppbevare dokumentasjon av vårt revisjonsarbeid i 10 år, jamfør forskrift om revisjon av kommuner og fylkeskommuner § 10.

Vi oppbevarer personopplysninger bare i den utstrekning det kreves for å dokumentere arbeidet vårt i samsvar med gjeldende krav. I forbindelse med våre oppdrag innhenter vi informasjon fra ansatte i de reviderte enhetene. For disse personene oppbevarer vi personopplysninger som navn og epost-adresse. Disse opplysninger er knytet sammen med den informasjonen de har gitt i forbindelse med revisjonsarbeidet.

Så langt det er mulig dokumenterer vi ellers vårt arbeid ved hjelp av referanser til dokumentasjon som er arkivert hos den vi reviderer, eller ved beskrivelse av revisjonshandlinger og funn. Slik dokumentasjon inneholder som hovedregel ikke informasjon som kan knyttes til enkeltpersoner.

Innsyn og retting

Du har rett til innsyn opplysninger om deg som vi behandler, jamfør personvernforordningen kapittel 111, avsnitt 2. Innsynsretten kan være begrenset, jamfør personopplysningsloven § 16.

Du kan ha rett til å få rettet og slettet personopplysninger. Reglene om retting og sletting står i personvernforordningen kapittel 111, avsnitt 3 og personopplysningsloven § 17.

Hvis du har grunn til å tro at vi behandler personopplysninger om deg, og du vil kreve innsyn i disse, ta kontakt med daglig leder i Vestfold kommunerevisjon.

Andre spørsmål

Om du lurer på noe rundt vår behandling av personopplysninger, eller du har innspill til oss vedrørende dette temaet, kan du kontakte oss på e-post : post@vestfoldkommunerevisjon.no