Vår organisasjon

Vestfold kommunerevisjon er organisert som et interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27 - egen juridisk enhet. Samarbeidet ble stiftet den 12.10.04 og virksomheten startet den 01.01.05. Organisasjonen har egne vedtekter. Vestfold kommunerevisjon har hovedkontor i Horten kommune.

Vi utfører  kommunal revisjon, både regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll på bestilling fra våre eierkommuner i Vestfold. Selskapet ledes av daglig leder Linn Therese Bekken.


Selskapet jobber utelukkende for kommunal sektor og har en unik kompetanse på offentlig virksomhet. Vi har en sterk lokal forankring og kjenner kommunene i regionen godt.

Vestfold kommunerevisjon er på vakt for fellesskapets verdier.


NKRF - Norges kommunrevisorforbundNKRF liten

Vestfold kommunerevisjon er medlem av NKRF.

NKRF er en yrkesfaglig landssammenslutning som er åpen for alle som arbeider med revisjon av eller tilsyn med kommunal og fylkeskommunal virksomhet.

NKRF har som formål å fremme en sunn utvikling av revisjon og tilsyn i kommunal sektor til beste for kommuner og fylkeskommuner, herunder å:

 • heve den faglige standard
 • ivareta etiske prinsipper
 • bedre medlemmenes faglige kompetanse
 • spre informasjon av faglig interesse
 • informere om og markedsføre revisjon av og tilsyn med kommunal virksomhet
 • sikre kvaliteten i arbeidet, herunder bl.a. ved en obligatorisk forbundsbasert kvalitetskontroll av revisjonsarbeidet
 • styrke de kollegiale forhold
 • ivareta interessene for revisjon og tilsyn i kommunal sektor overfor myndighetene

Medlemskapet i NKRF er et viktig bidrag til faglige kompetanse og integritet.

Mer informasjon om NKRF og kommunal revisjon finner du her: www.nkrf.no


BTV-revisjonssamarbeid

LOGO BTV liten

De interkommunale revisjonsordningene Buskerud Kommunerevisjon IKS, Telemark kommunerevisjon IKS og Vestfold kommunerevisjon  har inngått en avtale om faglig og administrativt samarbeid. Selskapene har til sammen ca 65 medarbeidere og leverer revisjonstjenester til 40 kommuner og tre fylkeskommuner.

Samarbeidets mål er å styrke effektivitet og kvalitet i revisjonstjenestene gjennom utvikling og bruk av felles løsninger. Utvikling skjer både på faglig og administrativt nivå i selskapene. Samarbeidet skjer gjennom: 

 • felles møtearenaer
 • valg av felles metodikk og dokumentasjonsløsninger
 • utvikling og gjennomføring av kurs for ansatte og eiere
 • utvikling av maler og verktøy
 • kunnskapsdeling
 • bygge spisskompetanse
 • samordning av administrative løsninger

 

Du kan se nettsidene til våre samarbeidspartnere her:

Telemark kommunerevisjon IKS

Buskerud kommunerevisjon IKS